Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bielawa w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Bielawa

Bielawa, miasto w województwie dolnośląskim, powiat dzierżoniowski.

Powierzchnia miasta Bielawa wynosi 36 km2, zajmuje 2243 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Bielawa zamieszkuje 29 523 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 196 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Bielawa wynosi 815, jest 197 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Bielawa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Bielawa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Bielawa.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Bielawa: 362243
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Bielawie: 3,83181
Lesistość w % w Bielawie: 34,3687
Ludność na 1 km2 w Bielawie: 815197
Liczba ludności ogółem w Bielawie: 29 523196
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Bielawie: -11,72171
Stopa bezrobocia 2019r. w Bielawie: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Bielawie: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Bielawie: 10,86-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Bielawie: 80,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Bielawie: 106574
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Bielawie: 4,9760
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Bielawie: 84,9-
Szkoły podstawowe ogółem w Bielawie: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Bielawie: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Bielawie: 935,1483
Przedszkola bez specjalnych w Bielawie: 8293
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Bielawie: 418,0216
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Bielawie: 56,62462
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Bielawie: 0,52340
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Bielawie: 851213
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Bielawie: 2 393-
Ceny mieszkań ogółem w Bielawie: 2 441-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Bielawie: 3 627-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Bielawie: 92,01206
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Bielawie: 80,7336
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Bielawie: 92,0568
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Bielawie: 80,7491
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Bielawie: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Bielawie: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Bielawa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Bielawa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Bielawa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.